Postępowanie antydopingowe

Wykrycie naruszenia przepisów antydopingowych wiąże się z koniecznością wszczęcia postępowania, którego celem jest wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz ewentualne nałożenie kary jeżeli istnieją ku temu podstawy.

Naruszenie przepisów antydopingowych może mieć wiele postaci i nie ogranicza się wyłącznie do stosowania metod lub substancji zabronionych chociaż podkreślenia wymaga, że jest to naruszenie najpowszechniejsze. Sportowiec lub inna osoba, której przedstawiono zarzut naruszenia przepisów antydopingowych powinna zdawać sobie sprawę z przysługujących jej praw oraz umieć umiejętnie z nich korzystać. Niestety wymaga to szczegółowej znajomości prawa antydopingowego, stąd nieodzowna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w postępowaniu antydopingowym. Porównując postępowanie antydopingowe z postępowaniem karnym należy zauważyć, że to pierwsze jest bardziej restrykcyjne a pozycja obwinionego słabsza, dlatego aby doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia należy zawsze dołożyć najwyższej staranności.

Na postępowanie antydopingowe składa się wiele etapów jak m.in. pobranie próbki A, zawiadomienie o naruszeniu przepisów antydopingowych, zbadanie próbki B, przeprowadzenie rozprawy, procedura odwoławcza, złożenie skargi na ostateczną decyzję związku sportowego, federacji/organizacji międzynarodowej lub agencji antydopingowej oraz postępowanie przed krajowym sądem arbitrażowym lub Sądem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie. Każdy z tych etapów ma swoją specyfikę, którą należy uwzględnić podczas formułowania wniosków i podejmowania adekwatnych czynności procesowych. Warto zauważyć, że postępowanie antydopingowe na całym świecie ma uniwersalną podstawę w formie Światowego Kodeksu Antydopingowego a regulacje krajowe są jego bezpośrednią implementacją, stąd możliwym jest reprezentacja obwinionego przez pełnomocnika specjalistę pochodzącego z innej jurysdykcji jeżeli sprawa osiągnie poziom międzynarodowy tj. będzie toczyła się przed międzynarodową federacją/organizacją sportową lub Sądem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie.